Jeden z największych portali dla dorosłych w Polsce - portal erotyczny flirtrandki.pl
WAŻNE! PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ:
NINIEJSZA WERSJA UMOWY I REGULAMINU BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ WSZYSTKICH DO DNIA 18 GRUDNIA 2014 R., DO GODZ. 00:00 GMT. 
NATOMIAST UŻYTKOWNICY, KTÓRZY DOKONAJĄ REJESTRACJI KONTA
PO 4 GRUDNIA 2014 R., OD GODZ 00:00 GMT POWINNY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM DOSTĘPNYM TUTAJ.

Ważna uwaga: OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE I REGULAMIN SERWISU FLIRTRANDKI.PL ULEGŁY UAKTUALNIENIU.
Prosimy o przeczytanie zaktualizowanych OGÓLNYCH WARUNKÓW HANDLOWYCH FLIRTRANDKI.PL dostępnych tutaj. W przypadku, jeżeli jakiekolwiek zmiany niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW HANDLOWYCH FLIRTRANDKI.PL będą dla Ciebie („Użytkownika”) nie do przyjęcia lub będą powodować brak możliwości dalszego ich przestrzegania, możesz zaprzestać korzystania z Konta i rozwiązać umowę dotyczącą Konta zgodnie z a) Punktem 18 OGÓLNYCH WARUNKÓW HANDLOWYCH FLIRTRANDKI.PL obowiązujących do 18 grudnia 2014 lub b) zgodnie z Punktem 13 OGÓLNYCH WARUNKÓW HANDLOWYCH FLIRTRANDKI.PL obowiązujących od 18 grudnia 2014, w terminie do 14 dni liczonych od 4 grudnia 2014. Nieprzerwane korzystanie z Usługi po upływie 14 dni od niniejszego powiadomienia oznaczać będzie akceptację wszystkich wprowadzonych zmian. Nową wersję OGÓLNYCH WARUNKÓW HANDLOWYCH FLIRTRANDKI.PL można znaleźć tutaj.

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NOWĄ UMOWĘ DOSTĘPNĄ TUTAJ, KTÓRA OKREŚLA WARUNKI UŻYTKOWANIA. KORZYSTANIE Z USŁUGI JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ UMOWY PRAWNEJ. JEŻELI NIE AKCEPTUJESZ WSZYSTKICH WARUNKÓW UMOWY, NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z USŁUGI.

Powyższa informacja będzie wyświetlana do 2 stycznia 2015 r. do godz. 23:59 GMT włącznie. Potem będzie niedostępna.

Regulamin korzystania z serwisu Flirtrandki.pl
Ogólne warunki handlowe

Postanowienia ogólne

Definicje

Użytym w niniejszym regulaminie terminom nadaje się następujące znaczenia:

Internet Portal - Internet Portal s.r.o. z siedzibą pod adresem Vlčetin 44, Hodkovice nad Mohelkou, 463-43 Bíla, Czeska republika

Flirtrandki - Prowadzony przez Internet Portal portal rozrywkowy, erotyczno-randkowy

Użytkownik - podmiot, który spełnia warunki niniejszego Regulaminu

Ogólne warunki handlowe - niniejszy regulamin (zwany dalej także Ogólne warunki sprzedaży lub Ogólne warunki handlowe)

Konto użytkownika (zwane także "Konto") - zbiór danych Użytkownika wraz z informacją o jego działaniach na portalu; konto prowadzone jest pod unikalną nazwą, którą w tym przypadku jest adres e-mail i zabezpieczone indywidualnym hasłem

Umowa - niniejsze ogólne warunki handlowe

IČO - Czeski numer REGON służący do identyfikacji firmy

Czeski Sąd Krajowy - Odpowiednik Sądu Okręgowego (lub Sądu Wojewódźkiego) w Czeskiej republice (zwany dalej "Sąd Krajowy")

Przedmiot umowy

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej umowy. Umowa ta reguluje warunki korzystania z niniejszej strony internetowej jak również obowiązujące stosunki umowne pomiędzy wami, a firmą Internet Portal s.r.o. (dalej zwaną Internet Portal) z numerem IČO: 22796304. Firma jest Czeską spółką o ograniczonej odpowiedzialności zapisaną w rejestrze Sądu Krajowego Usti nad Labem oddział C, wkładka 31862. Rejestracja na niniejszych stronach niesie za sobą skutek stworzenia konta użytkownika i tym samym stania się Użytkownikiem. Rejestracja jest równoważna z akceptacją niniejszych warunków umowy, tymsamym przyjmujecie na siebie obowiązki wynikające z niniejszej umowy. Osoby odwiedzające, które nie zarejestrują się na portalu, również powinny przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

Oświadczenie o pełnoletności

Korzystać z serwisu mogą wyłącznie osoby pełnoletnie w kraju aktualnego pobytu, które ukończyły conajmniej 18 lat. Korzystając z naszych usług, przegladając stronę, zakupując lub przeglądając nasze produkty oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią w kraju aktualnego pobytu i masz ukończone conajmniej 18 lat.

Zmiana regulaminu

Regulamin może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Na samym dole strony jest umieszczony link do niniejszego regulaminu, który zawiera również informacje o ostatnich zmianach w regulaminie. Korzystanie z tej strony lub jakichkolwiek naszych usług jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści strony, zmiany naszych usług, czasowej niedostępności strony (np. z powodu problemów technicznych) jak również do całkowitego zaprzestania działalności bez uprzedniego powiadomienia. Każdy użytkownik zobowiązany jest przestrzegać zapisów w regulaminie jak również do sprawdzania ewentualnych zmian.

Polityka prywatności. Nasza firma ceni sobie ochronę danych osobowych. Zobowiązujemy się chronić państwa dane osobowe, które nam powierzacie na łamach naszych stron. Jakiekolwiek informacje osobowe, które nam przekazujecie za pośrednictwem tej strony, będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności, której treść jest częścią niniejszego regulaminu i dostępna jest tutaj. Prosimy o zapoznanie się z treścią naszej Polityki prywatności.

Konto użytkownika

Konto użytkownika jest niezbędne do tego aby móc korzystać z naszych usług. Założenie lub prowadzenie konta może być przedmiotem oddzielnych umów - każdorazowo zostaniecie o tym poinformowani za pomocą odsyłaczy tuż przed założeniem konta lub zamówieniem usługi. Wszystkie dodatkowe umowy, warunki, regulaminy, które zostaną zaprezentowane tuż przed lub w trakcie procesu rejestracji konta lub zamawiania usług - stają się częścią niniejszego regulaminu. Wasze konto użytkownika może służyć jedynie celom osobistym i przeznaczone jest wyłącznie dla osób fizyczynych do celów prywatnych. Nie możecie korzystać z konta do żadnych innych celów niż prywatnie. Podczas zakładania konta, użytkownik musi potwierdzić, że dane które zostały podane są poprawne. Użytkownik zobowiązują się dołożyć wszelkich starań aby dane podane w razie jakichkolwiek zmiań były aktualizowane przez Państwa. W przypadku naszego żądania zaktualizowania danych - zobowiązują się Państwo do niezwłocznej aktualizacji danych.
Dozwolone jest posiadanie wyłącznie jednego konta użytkownika.
W przypadku podejrzeń posiadania lub próby rejestracji więcej niż jednego konta użytkownika (dalej "kolejne konto użytkownika"), rezerwujemy sobie prawo do (1) nie zatwierdzenia kolejnego konta użytkownika (2) usunięcia kolejnego konta użytkownika.
Zabrania się korzystania osób trzecich z konta użytkownika w tym, w szczególności do: jego udostępniania osobą trzecim, dzierżawy, sprzedaży, wypożyczania. Odpowiedzialność za poczynania konta użytkownika spoczywa wyłącznie na użytkowniku w tym, w szczególności do ochrony adresu e-mail i hasła. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za poczynania na jego koncie użytkownika w tym, w szczególności za (1) przesłane materiały za pomocą konta (2) inne czynności dokonane za pomocą konta. Zobowiązuje się także do natychmiastowego zgłaszania do naszego działu technicznego w razie stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa lub uzyskania dostępu przez osoby niepowołane do waszego konta lub naruszenia niniejszej umowy przez pozostałych użytkowników. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, straty, zobowiązania lub wydatki, do których mogło by dojść w następstwie jakiegokolwiek bezprawnego użycia waszego konta. Zastrzegamy sobie również prawo do tworzenia lub posiadania kont do celów administracyjnych w tym, w szczególności do: (1) kontroli jakości, (2) kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu. Konta stworzone przez nas do celów administracyjnych nie są w żaden sposób oznaczone i dostępne do interakcji z użytkownikami w ten sam sposób jak pozostałe konta.
Osoba korzystająca z konta administracyjnego (dalej zwana "moderatorem") w celach podniesienia jakości i kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu zastrzega sobie również prawo do wysyłania wiadomości do użytkowników, odpowiedzi na wiadomości użytkowników oraz publikacje nowych ogłoszeń za pośrednictwem swoich moderatorów.

Wyłączenie odpowiedzialności

Usługi przez nas oferowane mogą być dostępne lub używane tam, gdzie jest to zabronione przez prawo. Podczas korzystania z naszych usług możecie spotkać się z treścią przeznaczoną tylko dla osób pełnoletnich, która może być uznana za obrażliwą, niemoralną lub w inny sposób niepożądaną. Korzystanie z naszych usług może wiązać się z oglądaniem treści seksulanych nie odpowiednią dla nieletnich lub osób, które nie chcą podlegać wpływą materiałów o charakterze erotycznym. Zalecamy kontrolę rodzicielską aby pomóc w ochronie przed takimi materiałami.
Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o kontroli rodzicielskiej, znajdziecie przykładowe wyniki wyszukiwania poszczególnych możliwości pod niniejszym adresem:
http://www.google.pl/search?q=Kontrola+rodzicielska
Pełna odpowiedzialność za koszta, ryzyka lub ujmy związane z korzystaniem z naszych usług w tym, w szczególności ze wszelkiej komunikacji zarówno na stronie jak i poza nią, interakcji z pozostałymi użytkownikami, spotkań z innymi użytkownikami spoczywa na Użytkowniku.
Użytkownik jest zobowiazany przedsięwziąść wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa przy komunikacji z osobami, które spotyka lub kontaktuje się za pośrednictwem naszych usług.

Dalsze zobowiązania użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:

 • Nie wolno udostępniać swojego konta ani zezwalać nieletnim na dostęp do naszych usług lub do waszego konta.
 • Nie wolno wykorzysytwać konta użytkownika do celów bezprawnych, ani też korzystać z naszych usług jeśli w miejscu dostępu według prawa lokalnego są one uznane za nielegalne.
 • Korzystanie z naszych usług musi być w zgodzie ze wszystkimi ustawami, regulacjami, przepisami, zarządzeniami, nakazami oraz zakazami, które obowiązują w miejscu uzyskiwania przez użytkownika dostępu do usług.
 • Przyjmujecie do wiadomości, że korzystanie z naszych usług wiąże się z wystawieniem na treści o charakterze erotycznym i seksualnym w tym, w szczególności na zdjęcia, video oraz wiadomości. Korzystając z naszej strony lub z naszych usług oświadczacie, że robicie to dobrowolnie z własnej nie przymuszonej woli, ponieważ chcecie się zapoznać z materiałami, które są dostępne na stronie w tym, szczególności chcecie czytać lub oglądać materiały dla dowolnych celów w tym, szczególności dla własnego zadowolenia, uzyskania informacji lub kształcenia się. Wasz wybór jest przejawem waszego zainteresowania sprawami seksualnymi, o których myślicie, że są zdrowe i normalne, które są na podstawie waszych doświadczeń ogólnie komunikowane w środowisku ludzi dorosłych. Oświadczacie również, że znacie ogólne standardy ludzi dorosłych, jeżeli chodzi o przyjęcie tych seksualnych i erotycznych materiałów. To jednak nie daje wam praw do zamieszczania lub pokazywania materiałów, które nie będą akceptowane przez większość społeczeństwa w tym, szczególności materiałów zawierających przemoc lub ekstremalne zachowania.
 • Rejestracja konta jest tożsama z korzystaniem z naszych usług, tymsamym wyrażacie zgodę na otrzymywanie od nas materiałów o charakterze seksualnym.
 • Użytkownik rejestrując konto oświadcza, że nigdy nie został oskarżony z mocy prawa o czyny seksualne, które są niezgodne z prawem i nie był nigdy za nie karany.
 • Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za naszych użytkowników, a w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa podczas korzystania z naszych usług lub oglądania naszych stron, powiadomimy Policje w Czeskiej republice lub inne odpowiednie służby w celu przeprowadzenia śledźtwa i wyjaśnienia sprawy.

Linki i strony osób trzecich

Podczas korzystania z naszych usług, na naszych stronach mogą być przedstawiane reklamy w różnej postaci w tym, w szczególności banerów reklamowych, tekstów. Wszystkie przedstawione reklamy są odsyłaczami do stron trzecich, za które nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przyjmujecie do wiadomości, że w żaden sposób nie jesteśmy związani ze stronami osób trzecich, w żaden sposób nie wspieramy produktów oferowanych w reklamach, na stronach osób trzecich lub innych materiałów dostępnych z tych źródeł. Nie mamy możliwości kontrolowania treści stron do których reklamy i odsyłacze prowadzą. Z tego powodu nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dane osobowe jakie użytkownik przechodząc na stronę osób treści poda osobą trzecim. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody, koszta, zobowiązania, wydatki, z którymi możecie się spotkać w następstwie korzystania ze stron osób trzecich.

 • Poglądy, rady, oferty i informacje lub inna zawartość, które są dostępne na naszych stronach lub za pośrednictwem naszych usług należą wyłącznie do ich autorów i nie muszą być zgodne z prawdą. Odpowiedzialność za takowe treści ponoszą wyłącznie ich autorzy.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, prawdziwość lub wiarygodność jakichkolwiek poglądów podanych przez jakąkolwiek stronę umowną przy korzystaniu z naszych usług.
 • Ani my, ani osoby i firmy z nami współpracujące nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty, które mogą zostać spowodowane przez poleganie użytkowników na informacjach lub innej treści dostępnej na naszych stronach lub za pośrednictwem naszych usług przekazanych przez naszego użytkownika lub moderatorów.

Regulacja rejestracji i logowania przez konto Facebook

Na nasze strony możecie się rejestrować lub zalogować za pomocą waszego konta Facebook. Z tego powodu używamy loga firmy Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) w celu obsługi logowania z kont tej firmy. Tak długo jak jesteście zalogowani na swym koncie Facebook i klikniecie na to logo, automatycznie dojdzie do procesu udostępnienia niektórych danych z waszego konta Facebook. Jeśli nie jesteście zalogowani na swoim koncie Facebook, zobaczycie stronę logowania do konta Facebook. Zbieramy dane, które sa potrzebne do rejestracji na naszych stronach: adres e-mail i datę urodzenia. By dokończyć rejestracje za pomocą konta Facebook, musicie uzupełnić niektóre dane. Po zakończonej rejestracji lub logując się za pomocą waszego konta Facebook na naszych stronach stajecie się użytkownikami naszych stron i obowiązują wasz postanowienia niniejszego regulaminu. Po zakończonej rejestracji przez konto Facebook możecie zalogować się na swoje konto za pomocą konta Facebook lub bezpośrednio bez konieczności korzystania z konta Facebook.

Prawa własnościowe

Wszelka zawartość udostępniana za pośrednictwem naszych usług w tym, w szczególności teksty, dane, oprogramowanie, rękopisy, grafika, muzyka, dźwięki, elementy interaktywne, blogi, wiadomości, etykiety i inne materiały (dalej zwane "zawartość") oraz znaki chronione, znaki serwisowe i loga zawarte w nich (dalej "znaki") są naszą własnością lub posiadamy do nich licencję i są chronione prawem autorskim lub innymi prawami w ramach przepisów poszczególnych państw jak również umowami międzynarodowymi. Na zawartość dostępną na naszych stronach udziela się licencji wyłącznie do użytku osobistego i nie dozwolone jest wykorzystywanie w innych celach, w szczególności nie dozwolone jest wykorzystywanie komercyjne. Wyrażacie zgodę i przyjmujecie do wiadomości, że kopiowanie i dystrybucja jakiejkolwiek treści na naszych stronach jest zabroniona, jeżeli nie zostało to wyraźnie zezwolone w niniejszym dokumencie. W przypadku ściągnięcia i wydrukowania kopii treści dla potrzeb osobistych, taka treść jest dalej chroniona niniejszą umową i licencją, może być wykorzystywana wyłącznie do użytku osobistego i nie może być udostępniana osobą trzecim o ile nie podano inaczej w niniejszej umowie. Nie macie żadnego prawa do wykorzystywania naszych znaków.

Odpowiedzialność za treść użytkowników

Bierzecie na siebie pełną odpowiedzialność za treść, którą publicznie lub prywatnie przesyłacie. Nie kontrolujemy tej treści i nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za jej dokładność, solidność lub jakość. Takowa treść jest przekazywana w takiej formie w jakiej jest przekazywana, bez jakiejkolwiek gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadną treść na naszej stronie w tym, szczególności za błędy, nieścisłości w treści, jakiekolwiek szkody lub koszta powstałe w następstwie korzystania z jakiejkolwiek treści dostępnej na naszych stronach. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, zrzekamy się jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści nadesłane, przekazane, wstawione, zapisane, utrwalone lub w inny sposób umieszczone przez osoby trzecie, użytkowników lub moderatorów na naszych stronach.

Wykorzystanie wyłącznie nie-komercyjne

Niniejsze usługi przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Zabrania się ogłaszania lub namawiania innych użytkowników lub członków do zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem naszych stron lub naszych usług. Pod żadnym pozorem nie dozwolone jest wysyłanie spamu w tym, szczególności wiadomości łańcuszkowych lub wiadomości e-mail bez uprzedniej zgody użytkownika lub członka. Nie możecie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych w drodze realizowanej usługi do promocji, żądań lub odsprzedaży jakichkolwiek usług, produktów bez wcześniejszej zgody użytkownika lub członka. W przypadku stwierdzenia naruszeń postanowień tego paragrafu, i prześlecie bez zgody użytkownika jakąkolwiek wiadomość (w tym wiadomość e-mail), prześlecie spam lub inna zawartość za pośrednictwem naszych usług lub w wyniku korzystania z naszych usług, zastrzegamy sobie wszelkie prawa w ramach możliwości jakimi będziemy dysponować zarówno wynikające z prawa lub niniejszego regulaminu do wyciągnięcia konsekwencji za każdą taką niedozwoloną transmisję/wiadomość. Mamy równiez prawo żądać odszkodowania za szkody wyrządzone nam w następstwie niedozowolonej wiadomości lub transmisji, która została dokonana za pośrednictwem lub w wyniku korzystania z naszych usług.
Kara za przesłanie wiadomości lub transmisji za pośrednictwem naszych usług sprzecznej z tym paragrafem wynosi 5000CZK lub 1000PLN (słownie: pięć tysięcy czeskich koron lub jeden tysiąc złotych i zero groszy) w zależności od tego, która kwota jest wyższa i jest karą niezależną od wysokości wyegzekwowanego odszkodowania.

Prawa własności danych, licencje, komunikacje oraz prawa blokowania lub usuwania kont

Przyjmujecie do wiadomości, że wszelka komunikacja za pośrednictwem naszych stron i/lub naszych usług jest publiczna, a nie prywatna. Wszelka komunikacja z innymi użytkownikami za pośrednictwem chatów, konferencji, blogów, artykułów i innych dostępnych publicznie sposobów lub metod komunikacji za pośrednictwem naszych usług jest publiczna, a nie prywatna. Dlatego stanowczo zalecamy, abyście zachowali wszelką ostrożność przy publikowaniu jakichkolwiek informacji osobistych. Nie ponosimy odpowiedzialność za informacje, które zdecydowaliście się podać innym użytkownikom, członkom lub osobom trzecim, ani też nie ponosimy odpowiedzialności za działania na rzecz innych użytkowników lub członków. Wyrażacie zgodę i przyjmujecie do wiadomości, że odpowiadacie za wszelkie szkody i pokryjecie ewentualne szkody, wydatki, które mogą zostać poniesione przez którąkolwiek ze stron umowy w wyniku podanych przez was informacji innym użytkowniką lub osobą trzecim.
Z wyłączeniem przypadków podanych w naszej Polityce Prywatności, jeżeli opublikujecie, prześlecie lub inaczej udostępnicie swoje dane osobowe lub inną treść za pośrednictwem naszych usług, dajecie nam zgodę na przetwarzanie waszych danych osobowych, waszego wizerunku, waszej treści w tym, w szczególności tekstów i obrazów oraz oświadczacie, że macie prawo udzielić nam trwałe, nie odwołalne i ogólnoświatowe sub-licencjonowane, nieprzenośne prawo i licencję do cytowania, przesyłania, używania, przechowywania, kopiowania, przetwarzania, reprodukcji, poprawiania, tworzenia materiałów i dzieł pochodnych, wdrożenia do innych prac, dystrybucji, przenoszenia, wysyłania, podawania, wystawiania publicznego, publicznego wyświetlania i wykorzystywania w dowolny inny sposób i w dowolnej innej formie, gdziekolwiek i bez wcześniejszego uzgodnienia oraz bez prawa do gratyfikacji. W ten sposób udzielacie nam wszelką zgodę, prawo i upoważnienie, abyśmy mogli używać przesłaną treść do takich celów. Dane osobowe i treść można znaleźć na różnych stronach internetowych należacych do naszej spółki lub zaprzyjaźnionych z nami podmiotów. Wszelka treść na naszych stronach może zostać znaleziona za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych firm trzecich takich jak Google, Yahoo, Bing itp.

 • Zastrzegamy sobie prawo, wedłe własnego uznania do odmówienia przekazania lub opublikowania, zablokowania lub usunięcie jakiejkolwiek treści w tym, szczególności danych osobowych, w całości lub części. Decyzja o zablokowaniu lub nie, usunięciu lub nie jakiejkolwiek treści oraz decyzja o tym, że dana treść jest niezgodna z niniejszym regulaminem lub szkodliwa dla osób, które korzystają z naszych usług należy wyłącznie do nas, bez względu na to czy materiał jest bezprawny czy też nie. Zastrzegamy sobie prawo do analizowania wszelkiej treści przechodzącej przez nasze serwery, przesyłane na naszą stronę lub przesyłane za pośrednictwem naszych usług oraz analizowania wszelkich skutków i działań użytkowników na naszej stronie w celu egzekucji postanowień niniejszego regulaminu. Dodatkowo możemy ograniczać lub filtrować wiadomości przesyłane przez naszych użytkowników oraz wiadomości odbierane przez naszych użytkowników za pośrednictwem naszych usług. Podczas przesyłania wiadomości między użytkownikami, dozwolone jest podawanie swoich numerów telefonów tylko pomiędzy użytkownikami kont premiowych. Pozostałym użytkownikom zezwala się na przekazywanie tylko informacji ogólnikowych jak kraj, miasto czy dzielnica. Przekazywanie jakichkolwiek innych danych kontaktowych, takich jak e-maile, pełne adresy i miejsca jest zabronione.

Tytuł niniejszego artykułu nie jest częścią niniejszego regulaminu i nie powinien nieść za sobą żadnych skutków prawnych i został podany tylko dla celów referencyjnych.

Zachowania niedozwolone

Wyrażacie zgodę, że pod żadnym pozorem nie będziecie korzystać z usług w celach:

 • Nagrywania, publikowania, przesyłania, przenoszenia lub udostępniania treści, które są bezprawne, szkodliwe, grożące, wulgarne, obrażliwe, naprzykrzające, nieprzywoite, naruszające prywatność lub godność osobistą innych osób, rasistowskie, faszystowskie, będące mową nienawiści, niezgodne z normami obyczajowymi, kulturowymi lub etnicznymi nawet w formie podtekstu.
 • Szkodzenia dzieciom lub nieletnim lub ich wykorzystywaniu.
 • Podszywania się pod naszego pracownika, dezinformowania na temat naszej firmy lub jakichkolwiek koneksji z naszą firmą, podszywania się pod pracownika jakiejkolwiek firmy z nami współpracującej lub twierdzenie posiadania jakichkolwiek koneksji z naszą firmą lub firmą współpracującą.
 • Fałszowania nagłówków wiadomości lub innej manipualcji identyfikatorami, w celu ukrycia pochodzenia jakiejkolwiek treści.
 • Nagrywania, utrwalania, wystawiania, przesyłania, przenoszenia lub innego udostępniania treści, na którą nie macie licencji, ani żadnych praw dostępu na podstawie przepisów prawa, umowy, lub innych ważnych dokumentów.
 • Nagrywania, wystawiania, przesyłania (w tym również mailowo), przenoszenia lub innego udostępniania treści, które naruszają jakikolwiek patent, znak chroniony, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub prawa majątkowe innych osób.
 • Nagrywania, wysyłania, przesyłania (w tym również mailowo), przenoszenia lub innego udostępniania jakichkolwiek nie pożądanych reklam lub promocji lub jakichkolwiek innych form naprzykrzania się.
 • Nagrywania, wysyłania, rozsyłania maili, przenoszenia lub innego udostępniania materiału, który zawiera wirusy, trojany lub inne kody komputerowe, w tym w szczególności pliki lub programy, których celem jest naruszenie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego, sprzętu, sieci lub innych urządzeń telekomunikacyjnych.
 • Zakłócania lub naruszania prac sprzętu komputerowego, w tym w szczególności serwera lub sieci połączonych z naszymi usługami.
 • Naruszania obowiązującego prawa miejscowego, państwowego lub międzynarodowego.
 • Prześladowania lub innego zakłócania spokoju użytkowników.
 • Gromadzenia lub przechowywania danych osobistych innych użytkowników lub członków bez ich zgody (również jeśli jest to czynione za pomocą zautomatyzowanych programów (dalej "botów") lub skryptów) lub nagrywania, przesyłania, rozsyłania maili, przenoszenia lub przekazywania innym członkom lub użytkownikom prywatnych informacji innych użytkowników lub członków bez ich zgody.
 • W razie naruszenia tych postanowień mamy prawo zażądać odszkodowania za szkody, które powstaną w związku z takim naruszeniem.
 • W RAZIE DOSTRZEŻENIA JAKICHKOLWIEK NARUSZEŃ Z TEJ CZĘŚCI REGULAMINU, PROSIMY O ZGŁASZANIE TUTAJ.

Wszelkie interakcje i spory

Jesteście wyłącznie odpowiedzialni za swoje zachowanie w stosunku do pozostałych użytkowników i członków naszych stron i usług. Przyjmujecie do wiadomości i zgadzacie się, że nie mamy obowiązku sprawdzać naszych użytkowników lub członków. Nie dajemy żadnej gwarancji za zachowanie naszych użytkowników lub członków. Nie dajemy żadnej gwarancji ani też nie bierzemy odpowiedzialności za zachowanie naszych użytkowniów lub członków lub za ich relacje z przyszłymi użytkownikami lub członkami. Jeżeli wydają się wam, że jakiekolwiek informacje od innych użytkowników są obraźliwe, szkodliwe lub kłamliwe, możecie nam to zgłosić jako naruszenie niniejszego regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, monitorować spory pomiędzy wami i innymi użytkownikami lub członkami i możliwość blokowania was lub innych użytkowników lub członków ze względu na naruszenie niniejszego regulaminu.

Rejestracja

Rejestracja jest bezpłatna dla wszystkich. Po rejestracji, każdy uzyskuje konto podstawowe (bezpłatne).
Mężczyźni zaraz po rejestracji mogą przesłać tylko 5 wiadomości, ale nie mają możliwości oglądać profili wszystkich użytkowników. Po rejestracji nie mogą przesyłać numeru telefonu ani adresu e-mail, również nie wyświetlą im się takowego dane jeśli ktoś im je prześle. Kobiety mają wszystkie nasze usługi bezpłatnie. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępnych usług dla kont bezpłatnych według własnego uznania.

Abonament

Istnieje możliwość zamówienie subskrypcji abonamentowej naszych usług. Jeżeli nie zostało podane inaczej, subskrypcja ta pokrywa okres początkowy, a w kolejnym okresie rozliczeniowym jest przedłużana na kolejny okres. Przyjmujecie do wiadomości, że wasz abonament ma charakter cykliczny i bierzecie odpowiedzialność za wszystkie regularne wpłaty aż do momentu wypowiedzenia umowy. Zastrzegamy sobie prawo do wystawienia wezwania do zapłaty bez waszego zezwolenia, dopóki będziecie korzystać z naszych usług, jeżeli nie wypowiedziecie umowy lub nie zmienicie sposobu opłaty.

 • Wasz bank może pobierać zagraniczne opłaty transakcji. W szczególności jeżeli macie konto bankowe w innym kraju niż:
  1. Polska

W takim przypadku wasz bank może pobierać opłaty za przelewy zagraniczne przy płatności przelewem. Opłata ta nie dotyczy płacenia za pośrednictwem karty kredytowej lub SMS.

 • W przypadku płacenia kartą płatniczą lub SMS współpracujemy z czołowymi i sprawdzonymi firmami udzielającymi takich usług. Firmy te korzystają z najbardziej współczesnych technologii służących do bezpiecznego wykonywania transakcji płatniczych i wasze dane tu są zupełnie bezpieczne.
 • Nie przechowujemy waszych danych płatniczych w naszym systemie, a cała odpowiedzialność za te dane spoczywa na firmach udzielających usług płatniczych.

Prawo do przerwania działalności

Zastrzegamy sobie prawo zakończyć lub ograniczyć dostęp lub możliwość korzystania z naszych usług bez wcześniejszego informowania lub zobowiązania oraz bez podawania przyczyny. Zastrzegamy sobie prawo by usunąć lub deaktywować dowolne konto i jakiekolwiek członkowstwo, a także anulować jakiekolwiek subskrypcje powiadamiając o tym fakcie na wasz adres e-mail, który podaliście podczas rejestracji. Jeśli nastąpi wstrzymanie, zakończenie lub ograniczenie dostępu na podstawie ninijeszego regulaminu, nie będziecie mieli prawa do zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentowej, przedpłaty lub innej wpłaconej sumy. Wszystkie decyzje dotyczące deaktywacji lub usunięcia dowolnego konta należą do nas. Nie mamy obowiązku informowania was o przyczynach deaktywacji lub usunięcia waszego konta, członkowstwa, anulowania abonamentu lub przedpłaty.
Od umowy przysługuje wam także odstąpienie w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty zakupu wysyłając do nas listownie oświadczenie o odstąpieniu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów na adres podany poniżej. Nie możemy zwrócić pieniędzy jeśli już rozpoczołeś korzystanie z naszych usług.

 • Macie prawo do anulowania subskrypcji przez wypowiedzenie umowy, a także do deaktywacji lub usunięcia konta lub członkowstwa poprzez oznajmienie nam tego jedynie w formie listownej (nie dotyczy to konta premiowego wykupionego kartą na okres próbny 1 tygodnia oraz kont podstawowych (darmowych)) i zgłoszenia do działu obsługi technicznej.
  Zgodnie z procedurą najpierw należy zgłosić taki zamiar do naszego działu obsługi technicznej, a następnie wysłać do nas wypowiedzenie listownie na adres podany w dalszej części niniejszego regulaminu. Od otrzymania wiadomości mamy 10 dni na likwidację konta na podstawie tego artykułu. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia konta po otrzymaniu wiadomości nawet jeśli procedura powyższa została dokonana w sposób nieprawidłowy. Zastrzegamy sobie równiez prawo do nie usunięcia konta, jeśli powyższa procedura zostanie dokonana nieprawidłowo. W przypadku wysłania listu przy braku zgłoszenia do działu obsługi technicznej, zastrzegamy sobie prawo do nieuznania zgłoszenia, w szczególności jeśli nie zostały dopełnione procedury podane w dalszej części niniejszego regulaminu, lub przy nie podaniu wymaganych danych w tym, w szczególności nicka, adresu e-mail podanego przy rejestracji czy imienia i nazwiska z własnoręcznym podpisem. Po likwidacji nie wykonujemy żadnych zwrótów za część nie wykorzystanej kwoty przypisanej do konta.
 • Wy, jako kupujący, możecie kiedykolwiek wypowiedzieć umowę na konto premiowe (abonamentowe lub przedpłacone) w następujący sposób:
  1. Wysyłając wypowiedzenie listownie wraz z
   nickiem, adresem e-mail oraz własnoręcznym podpisem na adres:
   Internet portal s.r.o., Vlčetín 44, Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec, 46342 Bilá - Czeska republika
   na 10 dni przed terminem odnowienia
   Konto premiowe zostanie przekonwertowane na konto bezpłatne do 5 dni roboczych od daty otrzymania listu.
 • Powyższe pisemne wypowiedzenie umowy musi zostać poprzedzone zgłoszeniem do obsługi technicznej.
  Zastrzegamy sobie prawo do odmowy anulowania subskrypcji lub konta premiowego, w przypadku jeśli nie zostanie nam dostarczony na adres pocztowy ważny dokument wypowiedzenia umowy, wraz z nickiem, adresem e-mail oraz własnoręcznym podpisem.
  Nie anulujemy kont premiowych jeśli dokument wypowiedzenia umowy nie będzie zawierał adresu e-mail lub pseudonimu ("nicka") przypisanych do konta, lub nie będzie zawierał własnoręcznego podpisu użytkownika konta.

Automatyczne odnowienie członkowstwa

W interesie zapewnienia ciągłości usług, wszystkie subskrypcje abonamentowe są automatycznie odnawiane na kolejny okres. Takie odnowienie będzie równe okresowi pierwotnemu według wybranej taryfy. Dodatkowo w ramach promocji oferujemy specjalne taryfy, które mają okres odnowienia inny w porównaniu z obecną ofertą. Członkowstwo próbne na jeden tydzień przechodzi automatycznie po tygodniu na członkowstwo miesięcznie. Jeżeli chcecie zakończyć członkowstwo w pierwszym tygodniu, należy wysłać wiadomość do obsługi technicznej zgodnie z artykułem 18 niniejszego regulaminu, co najmniej 3 dni przed skończeniem tygodnia próbnego. W takim przypadku nie ma potrzeby pisania wypowiedzenia. Jezeli członkowstwo próbne przejdzie do miesięcznego, wtedy trzeba spełnić wszystkie punkty zawarte w artykule 18 ninijeszego regulaminu. Wyrażając zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, przyjmujecie do wiadomości, że wasze konto będzie podlegało opisanemu powyżej automatycznemu przedłużeniu na kolejne okresy. Jeżeli sobie tego nie życzycie, musicie przesłać nam wypowiedzenie na podstawie artykułu 18 niniejszego regulaminu lub skorzystać z jednorazowej opłaty przekazem bankowym lub przekazem pocztowym, który nie wiąże się z subskrypcją abonamentową.

 • Do czasu otrzymania od was wypowiedzenia na podstawie artykułu 18, zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłat zgodnie z wybraną taryfą, w przypadku braku możliwości pobrania opłat - wystawiania wezwań do zapłaty oraz egzekucji nie opłaconych kwot do czasu wypowiedzenia umowy. Zastrzegamy sobie prawo do żądania uregulowania wszelkich opłat w ramach umowy o konto premiowe oraz na podstawie postanowień niniejszego regulaminu za okres włącznie z okresem w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy. Zastrzegamy sobie prawo do wyciągnięcia konsekwencji za nieopłacone konta premiowego w tym, w szczególności do usuwania całych kont użytkownika, ich deaktywacji lub innych koniecznych czynności.

Cennik usług premiowych

Zarejestrowany użytkownik naszego portalu może przejść z taryfy darmowej konta podstawowego na jedną z poniższych taryf:

 • Konto próbne na 1 tydzień* płatne jednorazowo* kartą płatniczą lub kredytową: 17zł
 • Konto premiowe na 1 miesiąc płatne jednorazowo przelewem bankowym: 85 zł
 • Subskrypcja abonamentowa na konto premiowe miesięczna płatna kartą płatniczą lub kartą kredytową: 59 zł/miesiąc
 • Konto premiowe na 3 miesiące płatne jednorazowo przelewem bankowym: 169 zł
 • Subskrypcja abonamentowa na konto premiowego kwartalna płatna kartą płatniczą lub kartą kredytową: 149 zł/kwartał
 • Konto premiowe na 6 miesięcy płatne jednorazowo przelewem bankowym: 315 zł
 • Subskrypcja abonamentowa na konto premiowe półroczna płatna kartą płatniczą lub kartą kredytową: 249 zł/półroku
 • Konto premiowe na rok, płatne jednorazowo przelewem bankowym: 549 zł
 • Roczna subskrypcja abonamentowa konta premiowego płatna kartą płatniczą lub kredytową: 449 zł/rok

* - Konto przechodzi automatycznie na subskrypcje abonamentową miesięczną po 1 tygodniu

Zrzeczenie się odpowiadzialności

Usługi są udzielane takie jakie sa. Nie dajemy żadnych gwarancji, że usługi nie będą przerwane, na ich przydatność ani wolność od wad. Zrzekamy się odpowiedzialności za to czy nasze usługi są odpowiednie dla jakiegokolwiek celu, nie gwarantujemy, że znajdziecie jakąkolwiek osobę na naszym portalu ani tego, że ktokolwiek do was napisze jakąkolwiek wiadomość.

Wybór prawa i miejsce juryzdykcji

W najpełniejszym prawnie dozwolonym zakresie warunki niniejszej umowy, regulaminu, a także polityka prywatności i wszystkie inne umowy oraz dokumenty przedstawione na naszych stronach będą regulowane prawem Republiki Czeskiej, bez względu na kolizyjne normy i zasady. Wyrażacie zgodę, że wszelkie spory, postępowania ugodowe i inne postępowania, które wynikają z lub są związane z niniejszym regulaminem i Warunkami handlowymi, będą rozwiązywane przed sądem w Republice Czeskiej.

Komunikacja elektroniczna

Korzystając z naszych usług wyrażacie zgodę na przymowanie komunikacji elektronicznej od nas. Komunikacją elektroniczną mogą być e-maile od nas lub innych spółek i podmiotów współpracujących lub zaprzyjaźnionych. Komunikacja ta może zawierać informacje o waszym koncie, wiadomości od innych użytkowników lub powiadomienia o wiadomościach innych użytkowników, oferty handlowe, odpowiedzi obsługi technicznej, itd. komunikacja ta jest elementem waszych relacji z nami podczas korzystania z naszych usług. Wyrażacie zgode, że wszystkie informacje, porozumienia, dane lub inne wiadomości, które prześlemy wam elektroniczne, spełniają jakiekolwiek wymogi prawne, w tym w szczególności, wymogi komunikacji w formie pisemnej.

Obsługa techniczna

Wszystkie wasze pytania i zgłoszenia możecie kierować tu.
Na pytania i zgłoszenia odpowiedzi będą udzielane wyłącznie w dni robocze od godz. 09:00 do 17:00.

Postanowienia szczegółowe

Pozostałe postanowienia

Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy będą nieprawomocne, z mocy prawa nie ważne, lub z jakiegokolwiek innego powodu nie możliwe do wyegzekwowania, w takim przypadku dane postanowienie traci swoją moc w niniejszej umowie, ale nie ma to wpływu na wazność i egzekucje jakichkolwiek innych pozostałych postanowień niniejszej umowy.

Niniejsza umowa jest kompletna i stanowi wyłączną umowę pomiędzy toba, a Internet Portal we wszystkich sprawach dotyczacych usług na naszych stronach oraz ta umowa zastępuje jakąkolwiek inną umowę, zarówno werbalną jak i pisemną, oraz jakąkolwiek inną komunikację między tobą, a Internet Portal.

Siła wyższa

Ani wy, ani my nie możemy odpowiadać za opóźnienia lub nieskuteczność w pełnieniu postanowień niniejszego regulaminu, które będą spowodowane siłą wyższą.

Interpretacja

Regulamin i wszystkie jego postanowienia należy traktować jako całość, a ich rozdzielenie jest tylko w celu zachowania przejrzystości.

Ograniczenie praw

Wyrażacie zgodę, że wszelkie spory wynikłe z przestrzegania niniejszego regulaminu muszą być zgłoszone w przeciągu roku od czasu, kiedy takie prawo lub przyczyna powstała. Po tym okresie są one już na zawsze wykluczone.

Przeniesienie praw i obowiązków

W każdej chwili możemy sprzedać lub przekazać prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy i to bez ograniczeń ani wcześniejszego powiadomienia.

Wejście w życie niniejszych postanowień

Nieniejsza umowa zawiązana przez obie strony, ich następców i ewentualnych nabywców.

Niniejsza umowa oraz wszelkie zmiany wchodzi w życie i uprawomocnia się dnia 25.11.2013

KORZYSTANIE Z USŁUG OZNACZA, IŻ UŻYTKOWNIK ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM I AKCEPTUJE GO, ORAZ BĘDZIE PRZESTRZEGAĆ JEGO POSTANOWIEŃ.

Magazyn erotyczny Gorące artykuły dla dorosłych
Imprezka z napaloną Joanną

Imprezka z napaloną Joanną

06.09.2023 Oto historia Joanny, która dowodzi, że czasem naprawdę warto zastanowić się, z kim wybierasz się na imprezę... czytaj więcej... >>
7+ przedmiotów, które można wykorzystać podczas seksu

7+ przedmiotów, które można wykorzystać podczas seksu

30.08.2023 Masz ochotę się zabawić trochę inaczej, ale nie chcesz w tym celu kupować żadnego nowego gadżetu… czytaj więcej... >>
Namiętne spotkanie z Rudą

Namiętne spotkanie z Rudą

24.08.2023 Pamiętał jak jeszcze rok temu wpatrywał się przez to okno podziwiając rudowłosą piękność o dwóch… czytaj więcej... >>
Nadmuchiwane lalki erotyczne

Nadmuchiwane lalki erotyczne

22.08.2023 Nadmuchiwane lalki (dla kobiet i mężczyzn) są ulubioną zabawką erotyczną w sypialniach singli. Co… czytaj więcej... >>
Uwaga: Strona zawiera treści o tematyce erotycznej, w tym chat erotyczny, zdjęcia, filmy i inne materiały o tematyce przeznaczonej dla osób pełnoletnich. Aby móc przeglądać tę stronę musisz mieć ukończone 18 lub 21 lat (w zależności od juryzdykcji) oraz zaakceptować regulamin serwisu. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat - opuść tę stronę. Modele i modelki prezentowane na niniejszej stronie mają ukończone 18 lat lub więcej. Aby móc korzystać ze strony wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek, w przeciwnym wypadku zalogowanie się będzie niemożliwe.