Jeden z największych portali dla dorosłych w Polsce - portal erotyczny flirtrandki.pl

Regulamin korzystania z serwisu Flirtrandki.pl

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin został sporządzony w języku czeskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą umową w języku czeskim a jej przekładem obowiązuje wersja w języku czeskim. 

Definicje

Poniższe pojęcia mają w regulaminie następujące znaczenie, przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie:

Dostawcą usług portalu milosnykontakt.pl jest firma handlowa Internet portal s.r.o., REGON (IČO): 227 96 304, z siedzibą pod adresem Bílá – Vlčetín 44,  Hodkovice nad Mohelkou, kod pocztowy: 463 42, Czeska Republika, zapisana w Rejestrze handlowym prowadzonym w Sądzie Miasta Ústí nad Labem, w oddziale C, pod nr. akt 31862 (dalej zwana również "Administratorem")

Flirtrandki- Prowadzony przez Portal Production rozrywkowy, erotyczny portal na internetowej stronach Flirtrandki.pl (dalej zwany “portal”)

Użytkownik – każda osoba fizyczna, która używa usług portalu prowadzonych przez Portal Production. Z uwagi na charakter oferowanych usług przez Portal Production, Użytkownikiem może zostać jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, tzn. dla obywateli Polski osoby, które ukończyły 18 lat, a dla obywateli innych krajów zgodnie z przepisami tam obowiązującymi.

Zarejestrowany Użytkownik – każdy Użytkownik, który założył Konto użytkownika, o którym mowa w dalszej części niniejszego dokumentu.

Ogólne warunki handlowe - niniejszy regulamin (zwany dalej także Ogólne warunki sprzedaży lub Ogólne warunki handlowe)

Konto użytkownika (zwane także "Konto") - zbiór danych Użytkownika wraz z informacją o jego działaniach na portalu; konto prowadzone jest pod unikalną nazwą, którą w tym przypadku jest adres e-mail i zabezpieczone indywidualnym hasłem

Umowa - niniejsze ogólne warunki handlowe

Przedmiot umowy

Niniejsza umowa reguluje warunki korzystania z portalu jak również obowiązujące stosunki umowne pomiędzy każdym Użytkownikiem, a Firmą handlową PORTAL PRODUCTION s.r.o., REGON (IČO): 03024229, NIP (DIČ): CZ03024229, z siedzibą pod adresem Branická 213/53, Branik, 147 00 Praha 4, Czeska Republika, zapisaną w Rejestrze handlowym prowadzonym w Sądzie Miasta Stołecznego Praga, w oddziale C, pod nr. akt 226569.

Nota prawna

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na podstawie handlowej umowy leasingowej z Firmą handlową Internet Portal s.r.o., NIP: CZ22796304 z siedzibą w Bílá - Vlčetín 44, Kod pocztowy 463 43, Czeska Republika, zapisaną w rejestrze handlowym Ústí nad Labem, wkładka C, nr. akt 31862 zawartej dnia 07.11.2014 Administratorem serwisu ,,Flirtrandki.pl" jest Firma Handlowa PORTAL PRODUCTION s.r.o., REGON (IČO) 03024229, z siedzibą przy ul. Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4, Czeska Republika, zapisana w Rejestrze handlowym prowadzonym w Sądzie Miasta Stołecznego Praga, w oddziale C, pod nr. akt 226569.

Prawa i obowiązki Administratora.

 1. Administrator ma obowiązek do zapewnienia Użytkownikom usług w sposób należyty.
 2. Administrator ma prawo do wynagrodzenia za płatne usługi udostępniane Użytkownikom
 3. Administrator ma prawo do kontroli dowolnego Konta użytkownika.
 4. Administrator jest uprawniony do zamknięcia albo zablokowania Konta lub poszczególnych usług Serwisu dowolnego Konta użytkownika, który nie przestrzega niniejszej umowy lub obowiązujących przepisów prawa.
 5. Administrator ma obowiązek rozpatrywać pisemne reklamacje, roszczenia i skargi Użytkowników nadesłane na adres siedziby i to w terminie do 30 dni od ich otrzymania.
 6. Administrator ma prawo do kontroli wszelkiej treści na portalu, w celu kontroli przestrzegania regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.
 7. Administrator ma obowiązek zapewnienia Użytkownikowi na swojej stronie internetowej (trwałym nośniku) dostępu do treści niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami.

Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik korzystając z usług oferowanych przez Administratora portalu wyraża zgodę z niniejszą umową i regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania warunków w niej zawartych.
 2. Administrator będzie informował Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem na łamach Serwisu internetowego o każdej zmianie zakresu usług. Powyższe zmiany nie będą naruszać praw nabytych Użytkowników, jednakże Użytkownik jest zobowiązany do regularnego monitorowania Ogólnych Warunków Handlowych i Regulaminu i zapoznania się z ich aktualnym brzmieniem.
 3. Administrator zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawa do dokonywania zmian Regulaminu w sytuacjach uzasadnionych dla prowadzenia Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zaistnienia zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu będą zamieszczane w postaci jego ujednoliconej treści, na łamach Serwisu internetowego wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników oraz postanowień o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta w Polsce (Dz.U. 2014 poz. 827 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) w zw. z art. 22 w/w Ustawy.
 4. Obowiązkiem Użytkownika jest niezwłoczne zapoznanie się z zamieszczonymi w Serwisie internetowym informacjami o zmianach oraz treścią ujednoliconą Regulaminu, ponieważ zalogowanie się do Serwisu po otrzymaniu przez Użytkownika powyższego ogłoszenia, stanowi akceptacje nowej treści Regulaminu przez Użytkownika
 5. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o swojej decyzji na piśmie.
 6. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, spowoduje usunięcie Konta Użytkownika przez Administratora.
 7. Użytkownik ma prawo korzystać z usług oferowanych przez Administratora zgodnie z prawami przypisanymi do rodzaju Konta Użytkownika, które posiada.
 8. Jeżeli Użytkownik korzysta z płatnych usług portalu, zobowiązuje się do płacenia Administratorowi ceny zgodnie z cennikiem zawartym w punkcie 7 niniejszej umowy.
 9. Użytkownik zobowiązuje się respektować prawa innych Użytkowników portalu.
 10. Użytkownik ma prawo zamieszczać na swoim Koncie Użytkownika jedynie takie treści, do których posiada prawa i to jedynie w takim zakresie, do którego jego prawa te zezwalają.
 11. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone swoim działaniem w związku z używaniem usług dostępnych na portalu oferowanych przez Administratora, innych Użytkowników lub osoby trzecie.
 12. Użytkownik bierze do wiadomości, że w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Administratora może być wystawiony na treści erotyczne lub takie, które są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich, w szczególności treści o charakterze seksualnym, które w odczuciu niektórych osób mogą być uznane za gorszące lub ofensywne i są przeznaczone wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat. Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania takich treści osobom, które nie ukończyły 18 lat.
 13. Użytkownik nie może korzystać z usług w jakichkolwiek celach komercyjnych.
 14. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług oferowanych na portalu jedynie w zgodzie i w poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa.
 15. Użytkownik oświadcza, że nie był skazany za przestępstwa dotyczące aktów seksualnych przeciwko godności ludzkiej
 16. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług w taki sposób, aby nie powodować żadnej szkody Portal Production, ani innym Użytkownikom portalu.

Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane oraz przekazywane na swoich Kontach użytkownika przez ich Użytkowników oraz za ich autentyczność.
 2. Z uwagi na brak możliwości weryfikacji poniższych informacji przez Administratora, Administrator nie odpowiada również za autentyczność informacji podawanych przez Użytkowników Serwisowi internetowemu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika spowodowane przez innych Użytkowników lub osoby trzecie.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem konta użytkownika, które nie wynika z winy Administratora.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dostepność usług w miejscach, w których zgodnie z przepisami są one zakazane.
 6. Administrator nie odpowiada za zdarzenia, które wystąpiły lub mogą wystąpić pomiędzy osobami poznanymi
  za pośrednictwem Serwisu internetowego w świecie rzeczywistym.
 7. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis internetowy oraz wszelkie usługi świadczone za jego pośrednictwem działały w sposób poprawny, jakkolwiek Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora zakłócenia spowodowane przede wszystkim siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją podmiotów trzecich.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu celem jego konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora tzw.: "przywłaszczanie Kont" dokonywane przez podmioty trzecie, jak również używanie przez podmioty trzecie zdjęć z Serwisu i poprzez używanie ich
  w innych serwisach internetowych lub wykorzystywanie ich w inny sposób.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinioną przez Administratora utratę danych Serwisu internetowego, zgromadzonych w jego systemach komputerowych - serwerach Administratora, a spowodowanych przede wszystkim awarią sprzętu, lub utratą na skutek działania podmiotów trzecich.

Konto użytkownika

 1. Użytkownik może korzystać z usług oferowanych na portalu jedynie poprzez swoje konto użytkownika. Użytkownik może założyć konto wypełniając stosowny formularz rejestracyjny dostępny w serwisie. Konto przed użyciem musi zostać potwierdzone przez Użytkownika za pomocą hiperłącza przesłanego na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym lub poprzez aktywacje przez Administratora.
  Użytkownik rejestrując i potwierdzając konto staje się Zarejestrowanym Użytkownikiem.
  Zabronione jest zakładanie przez Użytkownika więcej niż jednego konta tak długo jak nie zostaną usunięte lub dezaktywowane inne konta, które Użytkownik założył.
 2. Użytkownik po bezpłatnej rejestracji uzyskuje prawo do korzystania z usług portalu w ograniczonym zakresie
 3. Użytkownik wykupując konto premium, o którym mowa w cenniku w punkcie 8 niniejszego dokumentu, uzyskuje prawo do korzystania z usług w pełnym zakresie, tj. przede wszystkim uzyskuje dostęp do funkcji wskazanych w ust. 8.3. poniżej. .
 4. Użytkownik jest zobowiązany przy rejestracji do podawania pełnych i prawdziwych informacji.
 5. Konto użytkownika jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego, Użytkownik może korzystać ze swojego konta użytkownika wyłącznie osobiście, zabronione jest udostępnianie konta użytkownika osobom trzecim.
 6. W przypadku gdy dochodzi do jakichkolwiek zmian informacji o Użytkowniku, Użytkownik zobowiązuje się do aktualizowania informacji zapisanych na koncie użytkownika bez zbędnej zwłoki.
 7. Użytkownik ma obowiązek natychmiast zgłaszać wszelkie nadużycia dotyczące jego konta użytkownika.
 8. Użytkownik przyjmuję do wiadomości, że niektóre konta użytkownika były i mogą być tworzone przez Administratora celem podniesienia jakości oferowanych usług oferowanych przez Administratora, a także do kontroli przestrzegania niniejszej umowy. Takie konta są dostępne do interakcji na tych samych zasadach co pozostałe konta użytkownika i nie są w jakikolwiek sposób oznaczone. Z takich kont Administrator za pośrednictwem swoich moderatorów może wysyłać wiadomości Użytkownikom, a także odpowiadać na wiadomości przysłane przez Użytkowników.
 9. Użytkownik jest odpowiedzialny za złamanie jakichkolwiek przepisów prawa, a także za wszelkie szkody, które zostały dokonane z jego Konta.
 10. Zabrania się Użytkownikowi korzystania z usług w celach komercyjnych

Usługi portalu

 1. Użytkownik, który nie płaci za usługi po rejestracji uzyskuje Konto darmowe. Do konta darmowego przypisany jest jeden profil uzupełniony o dane podane po rejestracji. Użytkownik posiadający konto darmowe, ma ograniczony dostęp do profili innych Użytkowników, ograniczoną ilość wiadomości, którą może Użytkownik wysłać na portalu, a także ograniczenia w możliwościach przekazywania i otrzymywania danych kontaktowych innych Użytkowników portalu. Konto darmowe jest bezpłatne.
 2. Użytkownik może skorzystać z płatnych usług portalu, po uiszczeniu opłat, zgodnie z poniższą taryfą:
  • Konto próbne na 1 tydzień opłacone kartą płatniczą lub kredytową: 17 zł / 4 EUR
  • Pełne członkostwo na 1 miesiąc płatne jednorazowo przelewem bankowym: 85 zł
  • Subskrypcja abonamentowa miesięczna płatna kartą płatniczą lub kartą kredytową: 59 zł/miesiąc (14 EUR/miesiąc)
  • Pełne członkostwo na 3 miesiące płatne jednorazowo przelewem bankowym: 169 zł
  • Subskrypcja abonamentowa kwartalna płatna kartą płatniczą lub kartą kredytową: 149 zł/kwartał (34 EUR/kwartał)
  • Pełne członkostwo na 6 miesięcy płatne jednorazowo przelewem bankowym: 315 zł
  • Subskrypcja abonamentowa półroczna płatna kartą płatniczą lub kartą kredytową: 249 zł/półroku (59 EUR/półroku)
  • Pełne członkostwo na rok, płatne jednorazowo przelewem bankowym: 549 zł
  • Roczna subskrypcja abonamentowa płatna kartą płatniczą lub kredytową: 449 zł/rok (107 EUR /rok)

Ceny zawierają podatek VAT.

Przy płatności kartą prowadzoną w walucie EUR obowiązują ceny podane w EUR.

 1. Użytkownik, który uzyska pełne członkostwo na portalu wykupując konto premium lub konto próbne i zapłaci Administratorowi wyżej wymienioną cenę, uzyska możliwość wysyłać nieograniczoną ilość wiadomości innym Użytkownikom, a także nieograniczony dostęp do profili innych Użytkowników, co oznacza możliwość oglądania wszystkich zdjęć zamieszczanych przez innych Użytkowników, uzyska także możliwość przesyłana swoich danych kontaktowych (telefon, email) innym użytkownikom.
 2. Użytkownik wykupując subskrypcję abonamentową, uzyskuje dostep do usług analogicznie, jak w ust. 3
 3. Użytkownik, który podczas rejestracji wybierze jako płeć “Kobieta” uzyskuje pełne członkostwo automatycznie i bezpłatnie z zastrzeżeniem, że ograniczeniom podlegać będą te wiadomości, które zostaną wysłane do lub odebrane od użytkowników, którzy nie posiadają pełnego członkostwa, a także Administrator może rutynowo, a także po wstawieniu zdjęcia przez Użytkownika automatycznie blokować konto celem rutynowego sprawdzenia konta (z zastrzeżeniem ustaleń w punkcie 17 niniejszego dokumentu) pod względem zgodności z niniejszą umową. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Użytkownik zostanie o tym poinformowany, a jego konto może zostać odblokowane przez Administratora, bądź Administrator może podjąć decyzje o usunięciu konta z portalu. W przypadku jeśli konto nie narusza regulaminu lub jeśli nieprawidłowości zostały usunięte przez Administratora w ramach kontroli, konto zostanie odblokowane, a dostęp do pełnego członkostwa przywrócony.
  Administrator może zablokować, zdezaktywować lub usunąć konto użytkownika, który omija ograniczenie przesyłania danych kontaktowych do użytkowników nieposiadających pełnego członkostwa, jak również może usuwać wiadomości, gdzie do takiego naruszenia nastąpiło.
 4. W interesie zachowania nieprzerwalnego dostępu do usług, automatycznie odnawiane są subskrypcje abonamentowe. Automatyczne odnowienie nie dotyczy kont opłaconych jednorazowym przelewem bankowym. Przedłużenie ważności konta w ramach automatycznego odnowienia może być na okres zgodny z wybraną taryfą. Administrator czasami oferuje taryfy specjalne, o których na bieżąco informuje na swojej stronie internetowej, które po zakończeniu wykupionego okresu promocyjnego przechodzą na taryfę normalną automatycznie.
  Konto próbne na jeden tydzień automatycznie przechodzi na subskrypcje abonamentową miesięczną. Użytkownik może zrezygnować z przedłużenia konta próbnego w okresie jego obowiązywania poprzez napisanie do Obsługi technicznej tutaj, najpóźniej 3 dni przed końcem okresu promocyjnego. W takim przypadku nie ma konieczności pisania pisemnego wypowiedzenia umowy. Konto próbne oferowane w taryfie promocyjnej służy wyłącznie do testowania oferowanych przez nas usług. Podczas okresu promocyjnego, wszystkie usługi będą dostępne dla Użytkownika. Z promocji można skorzystać wyłącznie jeden raz w miesiącu, jeżeli użytkownik anuluje konto próbne, nie będzie mógł dokonać zakupu konta próbnego drugi raz przed upłynięciem minimum 32 dni kalendarzowych. Z udziału w promocji są wykluczone wszystkie te osoby, które z niej skorzystały w ciągu ostatnich 32 dni bez względu na to z którego konta użytkownika korzystały przy zakupie. Jeśli konto próbne przejdzie do miesięcznego abonamentu, wtedy trzeba spełnić wszystkie warunki podane w punkcie 13 niniejszego dokumentu. Akceptując regulamin, przyjmujecie do wiadomości, że wasze konto będzie podlegało wyżej opisanemu automatycznemu przedłużeniu. Jeśli nie życzycie sobie automatycznego przedłużenia, wyślecie wypowiedzenie umowy zgodnie z punktem 13 niniejszej umowy, albo wykupicie konto używając jednorazowego przelewu bankowego, bądź opłacicie usługi za pomocą wpłaty na poczcie na nasz rachunek bankowy.
 5. Jeśli konto zostanie automatycznie przedłużone zgodnie z cennikiem podanym w niniejszej umowie, Administrator ma prawo do wynagrodzenia, a Użytkownik obowiązek zapłaty za świadczone usługi. W przypadku jeśli Użytkownik odmówi zapłaty za usługi, Administrator zastrzega sobie prawo do wystawienia Wezwania do zapłaty, a także do skierowania sprawy na drogę sądową, dodatkowo Administrator może zablokować konto użytkownika, który odmawia zapłaty za świadczone usługi.
 6. Minimalny czas trwania Umowy wynosi 1 tydzień.

Prawa autorskie Administratora

 1. Wszelkie treści udostępnione Użytkownikowi za pośrednictwem usług dostępnych na portalu, takie jak teksty, dane, oprogramowanie, rękopisy, zdjęcia, grafika, muzyka, dźwięki, obrazy, video, interaktywne elementy, blogi, opisy, wiadomości, etykiety, znaki handlowe, znaki towarowe, inne chronione znaki, loga i inne materiały (dalej zwane "treści"), są wyłączną własnością Administratora.
 2. Użytkownik nie ma żadnych praw do wyżej wymienionych treści bez pisemnej zgody Administratora.

Prawa autorskie Użytkownika

 1. Użytkownik może na swoje konto użytkownika wstawiać treści i za jego pośrednictwem je upubliczniać.
 2. Użytkownik może wstawiać wyłącznie takie treści, do których ma odpowiednie prawa.
 3. Zabronione jest, aby Użytkownik wstawiał treści za pomocą swojego konta użytkownika, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, szkodliwe, grożące, uwłaczające, dokuczliwe, bezprawne, ofensywne, obsceniczne na prywatności innych osób, nienawistne albo rasistowskie, a także wszelka inna treść, która może przynieść ujmę dla Administratora lub innych Użytkowników.
 4. Publikując treści na swoje konto użytkownika, Użytkownik przekazuje wszelkie prawa majątkowe Administratorowi do rozporządzania treścią w granicach całego portalu.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest całkowicie odpowiedzialny za wszelkie treści, które umieszcza za pomocą swojego konta użytkownika, a w przypadku jeśli doprowadzi tym sposobem do wyrządzenia szkody Administratorowi, bądź innym Użytkownikom portalu, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawy szkody.
 6. Użytkownik w zgodzie z § 67 ustawy polskiego prawa autorskiego z późniejszymi zmianami zawiera z Administratorem umowę licencyjną, na podstawie, której wszelka treść zamieszczona przez Użytkownika za pomocą konta użytkownika na portalu będzie objęta całoświatową, czasowo nieograniczoną licencją do tej treści, która umożliwi Administratorowi użycie tej treści w dowolny sposób, w nieograniczonym zakresie i całkowicie bezpłatnie.

Prawa autorskie stron trzecich

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w związku z korzystaniem z usług dostępnych na portalu może być wystawiony na działanie treści osób trzecich (np. reklamy, banery, ogłoszenia). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie bierze żadnej odpowiedzialności za te treści w powyższym przypadku, a w przypadku, gdy treść ta będzie godzić w prawa Użytkownika, Użytkownik ma prawo do egzekucji swoich praw jedynie od osoby, która jest autorem takiej treści.

Reklamacje

 1. W przypadku wad oferowanych usług, Użytkownik ma prawo te wady zgłosić Portal Production pisemnie na adres siedziby spółki podanym w punkcie 2 niniejszego dokumentu lub na adres e-mail:..
 2. Na rozpatrzenie reklamacji Portal Production ma 30 dni od ich otrzymania. Portal Production rezerwuje sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, w przypadku jeżeli reklamacja, skarga lub wniosek zawiera wyrażenia powszechnie uznawane za wulgarne lub obrażliwe, za wyjątkiem przypadku, gdy z treści reklamacji, skargi lub wniosku będzie możliwe ustalenie przedmiotu reklamacji.
 3. W przypadku, gdy w drodze postępowania reklamacyjnego Administrator uzna reklamację, Użytkownikowi wada usługi zostanie usunięta lub Administrator uzna może postanowić o przyznaniu zniżki na oferowaną usługę. W przypadku braku możliwości usunięcia wady usługi, jeżeli reklamacja zostanie uznana przez Administratora, Użytkownik będzie miał prawo do odstąpienia od umowy lub prawo do zniżki z ceny usług.
 4. Administrator powinien do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego stwierdzić czy ponosi odpowiedzialność za wady usług, które będą przedmiotem reklamacji.
 5. Portal production rozpatruje reklamacje, skargi i wnioski jedynie, jeżeli reklamacja, skarga lub wniosek zostanie złożony w języku w jakim Umowa na założenie konta użytkownika została przez Użytkownika zawarta albo w jednym z następujących języków: polski, czeski lub angielski.
 6. Wszelkie reklamacje składane przez Użytkownika powinny być zgłaszane bez zbędnej zwłoki od dnia, kiedy wady wystąpiły.

Prawo do odstąpienia od umowy, a także prawo do rozwiązania umowy

 1. Użytkownik może od umowy zawartej z Portal Production odstąpić bez podania powodu pisemnie w ciągu 14 dni.
 2. W związku z ust. 1 i 2, Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin, wnosi do Portalu o rozpoczęcie świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszej Umowy przed upływem powyżej wskazanego okresu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz akceptuje fakt, iż w przypadku wykonania świadczenia przez Portal przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Użytkownik utraci prawo do odstąpienia od Umowy. Tym samym w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Użytkownik obowiązany będzie do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
 3. Administrator w przypadku otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy będzie zobowiązany do zwrotu zapłaconej należności pieniężnej do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. W przypadku zmiany niniejszej umowy/regulaminu Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy z Portal Production do 14 dni od dnia ogłoszenia zmian.
 5. Zarówno odstąpienie od umowy jak i jej wypowiedzenie może zostać dokonane pisemnie na adres siedziby podany w punkcie 2 niniejszej umowy.
 6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy, Administrator ma prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem bez prawa do zwrotu czy rekompensaty, a także może konto użytkownika usunąć, dezaktywować lub zamknąć. W takim przypadku Użytkownik nie ma prawa do jakichkolwiek zwrotów pieniędzy.
 7. Użytkownik, który posiada subskrypcję abonamentową ma prawo w dowolnym momencie rozwiązać umowę z Portal Production w formie pisemnej, wysłnej na adres siedziby Administratora podanym w punkcie 2 niniejszej umowy. Przed wysłaniem pisemnego wypowiedzenia, Użytkownik zobowiązuje się do powiadomienia o chęci rezygnacji Pomocy technicznej tutaj. W przypadku otrzymania pisemnego wypowiedzenia, Administrator najpóźniej do 10 dni roboczych od dnia w którym pismo dotyczące anulowania abonamentu lub usunięcia konta zostanie mu doręczone anuluje subskrypcje abonamentową lub usunie konto użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Pomoc Techniczna nie może samodzielnie zakończyć subskrypcji abonamentowej, ani też nie może usunąć konta bez wcześniejszego zakończenia subskrypcji abonamentowej przez Administratora.
 8. Użytkownik, który opłacił swoje konto za pomocą przelewu bankowego lub nie korzysta z płatnych usług portalu ma prawo do wypowiedzenia umowy z Administratorem kiedykolwiek poprzez zgłoszenie tego faktu do Wsparcia Technicznego tutaj. W takim przypadku Administrator najpóźniej do 3 dni roboczych od dnia, kiedy z góry został o tym zamiarze zawiadomiony, usunie konto użytkownika.
 9. Formularz oświadczenia odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik nr. 2 do niniejszego Regulaminu, który znajdziecie tutaj.
 10. Pouczenie o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który znajdziecie tutaj.

Zwroty i odstępne

 1. Każdy klient, który nie rozpoczął jeszcze korzystania z usług portalu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, może zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy za te usługi.
  W przypadku, jeśli takie żądanie zostanie zgłoszone w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym Internet Portal do wsparcia technicznego tutaj lub drogą reklamacji zgodnie z punktem 12 regulaminu, zwroty będą czynione bezpłatnie bez odstępnego.
 2. Wszelkie zwroty dokonywane po 30 dniach kalendarzowych od otrzymania przelewu będą wiązać się z odstępnym w wysokości 20% kwoty zwracanego przelewu, jednak nie mniej niż 40PLN. Zwroty mogą być dokonane wyłącznie na oryginalny rachunek bankowy nadawcy.
 3. W przypadku, gdy usługą jest subskrypcja abonamentowa, bądź zakup konta próbnego opłacone kartą płatniczą niniejszy punkt regulaminu nie ma zastosowania.
 4. W przypadku, jeśli odstępne przewyższa wartość zwracanych środków pieniężnych, w maksymalnym dopuszczalnym zakresie przez prawo, zwroty w takim przypadku nie będą udzielane

Polityka prywatności

Administrator przechowuje dane osobowe zgodnie z Czeską ustawą nr. 101/2000 Sb., o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami. Polityka prywatności jest szczegółowo opisana w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym tutaj i stanowi część umowy z Użytkownikiem.

Informacje handlowe

Użytkownik korzystając z usług Administratora wyraża zgodę na otrzymywanie niezamawianych informacji handlowych, newsletterów, powiadomień, reklam i innych materiałów o charakterze informacyjnym i reklamowym zarówno od Administratora jak i jego partnerów handlowych. W przypadku jeżeli Użytkownik nie życzy sobie otrzymywanie takich treści, może pisemnie zawiadomić o tym Administratora wycofując zgodę.

Obsługa techniczna

Pomoc Techniczna (zwana także "Wsparcie techniczne" lub "Obsługa techniczna") pomaga rozwiązywać problemy techniczne Użytkowników portalu.
Wszystkie wasze pytania i zgłoszenia natury technicznej możecie kierować tu.
Na pytania i zgłoszenia Pomoc Techniczna udziela odpowiedzi wyłącznie w dni robocze od godz. 09:00 do 17:00.
Pytania i zgłoszenia przesłane po godz. 16:30 mogą być rozpatrywane następnego dnia roboczego po godz. 09:00.

Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w związku z powyższym, zatwierdzenia, sprawdzanie i odblokowywanie profili, o którym mowa w punkcie 8 ust. 5 niniejszego dokumentu odbywa się zasadniczo wyłącznie w godzinach pracy Pomocy Technicznej podanych powyżej. Poza podanymi powyżej godzinami Administrator ma prawo, ale nie ma obowiązku do rozpatrywania zgłoszonych przez system profili.

Rejestracja i Logowanie za pomocą konta Facebook

Na nasze strony możecie się rejestrować lub zalogować za pomocą waszego konta Facebook. Z tego powodu używamy loga firmy Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) w celu obsługi logowania z kont tej firmy. Tak długo jak jesteście zalogowani na swym koncie Facebook i klikniecie na to logo, automatycznie dojdzie do procesu udostępnienia niektórych danych z waszego konta Facebook. Jeśli nie jesteście zalogowani na swoim koncie Facebook, zobaczycie stronę logowania do konta Facebook. Zbieramy dane, które sa potrzebne do rejestracji na naszych stronach: adres e-mail i datę urodzenia. By dokończyć rejestracje za pomocą konta Facebook, musicie uzupełnić jeszcze niektóre wymagane dane. Rejestrując się lub logując się za pomocą waszego konta Facebook na naszych stronach stajecie się Zarejestrowanymi Użytkownikami naszych stron i obowiązują was postanowienia niniejszego regulaminu na takich samym zasadach jak dla pozostałych Użytkowników portalu. Po zakończonej rejestracji przez konto Facebook możecie zalogować się na swoje konto za pomocą konta Facebook lub bezpośrednio bez konieczności korzystania z konta Facebook.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin i Ogólne Warunki Handlowe są regulowane aktualnie obowiązującym Czeskim prawem.
 2. Portal zobowiazuje się do stosowania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, z którego treścią Użytkownik może się zapoznać na stronie internetowej Portalu.
 3. Administrator może dokonać zmian w niniejszej Umowie zawiadamiając o tym Użytkownika nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmian poprzez
  a) Umieszczenie nowego regulaminu na stronie rejestracyjnej,
  b) Wysłanie zawiadomienia drogą mailową automatycznie do wszystkich już zarejestrowanych użytkowników,
  c) Umieszczenie na stronie obu wersji regulaminu na 14 dni przed ich wejściem w życie dla już Zarejestrowanych Użytkowników.
  Wszyscy Użytkownicy, którzy zarejestrują się po zawiadomieniu o zmianach obowiązuje już nowy regulamin.
  Nowy regulamin dla Użytkowników zarejestrowanych przed zawiadomieniem wchodzi w życie z dniem podanym w regulaminie. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie na piśmie Administratora drogą listowną na adres siedziby w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 4. Wszelkie spory, które wynikną w wyniku realizacji umowy między Użytkownikiem, a Administratorem będą rozpatrywane wyłącznie przez sądy w Czeskiej Republice.
 5. Jeśli którakolwiek część regulaminu/umowy stanie się nieprawomocna z powodu zmiany prawa lub utraty mocy prawnej któregoś z postanowień umownych, ta część zostaje wyłączona z niniejszej umowy, ale nie ma ona wpływu na wymagalność i prawomocność pozostałej części umowy.
 6. Administrator i Użytkownik zgadzają się, że niniejsza Umowa jest przejawem ich swobodnej ważnej woli i zobowiązują się do przestrzegania zapisów w Umowie.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 18.12.2014

KORZYSTANIE Z USŁUG OZNACZA, IŻ UŻYTKOWNIK ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM I AKCEPTUJE GO, ORAZ BĘDZIE PRZESTRZEGAĆ JEGO POSTANOWIEŃ

Randki erotyczne - flirtrandki.pl Magazyn erotyczny Gorące artykuły dla dorosłych

Seks weekend

Czasami całkiem niepozorny wyjazd z przyjacielem w góry może okazać się źródłem nieskończonej przyjemności. Ale czy ten nieoczekiwany, spontaniczny seks, nie jest właśnie tym najlepszym? czytaj więcej... >>

Z motylkiem na kawie

Często z mężem mamy różne fantazje, które chcieliśmy spełnić. Nie wszystko się da i nie wszystko… czytaj więcej... >>

Jak się zgrać w łóżku ze swym partnerem

Wiele związków cierpi niedostatkiem seksu. Oboje zazwyczaj położycie się do łóżka zbyt zmęczeni na… czytaj więcej... >>

20 rzeczy, których na pewno nie wiesz o masturbacji

I nie mamy tu na myśli żadnych oklepanych faktów, które można znaleźć byle gdzie. Zaprezentujemy… czytaj więcej... >>
Uwaga: Strona zawiera treści o tematyce erotycznej, w tym chat erotyczny, zdjęcia, filmy i inne materiały o tematyce przeznaczonej dla osób pełnoletnich. Aby móc przeglądać tę stronę musisz mieć ukończone 18 lub 21 lat (w zależności od juryzdykcji) oraz zaakceptować regulamin serwisu. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat - opuść tę stronę. Modele i modelki prezentowane na niniejszej stronie mają ukończone 18 lat lub więcej. Aby móc korzystać ze strony wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek, w przeciwnym wypadku zalogowanie się będzie niemożliwe.